Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden
Mogen wij u vragen deze voorwaarden aandachtig door te nemen voordat u deze website bekijkt. Het bezoeken van deze website houdt automatisch in dat de gebruiker ( of "u" genoemd) kennis heeft genomen van onderstaande gebruiksvoorwaarden, deze begrijpt en aanvaardt.
Indien u deze niet aanvaardt, dient u de website te verlaten.
De Vereniging voor Begrafenissen en Crematies v.z.w., Van Arteveldestraat 140/16 te 1000 Brussel behoudt zich het recht om zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen aan deze website. Wanneer u de website blijft bezoeken, aanvaardt u tevens de aangebrachte veranderingen.
U bent genoodzaakt de bepalingen in zake privacy te lezen. Deze vormen een onderdeel van de algemene gebruiksvoorwaarden hetwelk u informeert over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Auteursrecht
Deze website is de enige officiële website van de Vereniging voor Begrafenissen en Crematies v.z.w., of afgekort V.B.C., Van Arteveldestraat 140/16, 1000 Brussel. Alle rechten voorbehouden.
Deze website, het ontwerp, de tekst, logo's en afbeeldingen evenals de vorm en selectie vallen onder het auteursrecht © van de V.B.C.

Deze website en de inhoud ervan is eigendom van de Vereniging voor Begrafenissen en Crematies v.z.w., Van Arteveldestraat 140/16 te 1000 Brussel.

De volgende namen die in deze website voorkomen, zijn eigendom van de Vereniging voor Begrafenissen en Crematies v.z.w., Van Arteveldestraat 140/16, 1000 Brussels

  • Het logo
  • De namen " A.I.C. " en " V.B.C. " 
  • "aic-vbc.be"

Het is de bezoekers van de website niet toegestaan de informatie, teksten of foto’s van deze website voor andere doeleinden te gebruiken, openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder de schriftelijke toestemming van de Vereniging voor Begrafenissen en Crematies v.z.w., Van Arteveldestraat 140/16 te 1000 Brussel.

Sommige namen en logo's vermeld op deze site zijn beschermde handelsmerken en mogen niet door derden gebruikt worden.

Het downloaden het reproduceren of kopiëren van enig materiaal van deze site op welke manier ook verleent de gebruiker of bezoeker in geen geval enig eigendomsrecht op dit materiaal.

U kan bepaald op deze website voorkomend materiaal downloaden op voorwaarde dat het afdrukken van het op deze website opgenomen materiaal uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden bestemd is en op voorwaarde dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsgegevens intact blijven en op voorwaarde dat u instemt met en u houdt aan het geheel van deze gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid
Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, wordt deze website en de inhoud ervan aangeboden met een louter informatief doel.

Hoewel de Vereniging voor Begrafenissen en Crematies v.z.w., Van Arteveldestraat 140/16 te 1000 Brussel alle noodzakelijke schikkingen heeft getroffen ten einde de juistheid van de verstrekte informatie en/of faciliteiten die via deze website toegankelijk zijn na te gaan op het ogenblik van publicatie, wordt geen enkele verklaring gedaan noch garantie verleend ( hetzij uitdrukkelijk hetzij stilzwijgend) aan de gebruiker / bezoeker dat deze accuraat, volledig of up-to-date zijn noch dat deze website vrij zal zijn van fouten, met inbegrip van doch niet beperkt tot, virussen of andere schadelijke elementen. Dit evenmin - niet limitatief- met betrekking tot de geschiktheid voor een bepaald doel voor zover de geldende wetgeving dit toelaat.

De Vereniging voor Begrafenissen en Crematies v.z.w., Van Arteveldestraat 140/16 te 1000 Brussel kan niet aansprakelijk worden gesteld - voor zover de wettelijke bepalingen deze uitsluiting mogelijk maken - aangaande het gebruik, en/of interpretatie van de inhoud van de site. Het ter beschikking stellen van de site gebeurt in de staat waarin deze zich bevindt en beschikbaar is, op eigen risico van de gebruiker/bezoeker zonder enige garantie van welke aard ook.

De Vereniging voor Begrafenissen en Crematies v.z.w., Van Arteveldestraat 140/16 te 1000 Brussel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of de informatie die erin is vervat.

Het downloaden, opslaan of bekomen op welke wijze ook van de gegevens die op deze site voorkomen gebeurt enkel op uw verantwoordelijkheid en risico; u zult als enige aansprakelijk zijn voor eventuele schade die uw informaticasysteem zou kunnen oplopen of voor verlies van gegevens.

U ziet af van elke vorm van juridische vervolging tegenover de Vereniging voor Begrafenissen en Crematies v.z.w., Van Arteveldestraat 140/16 te 1000 Brussel en al zijn medewerkers onder enige vorm van wettelijke aansprakelijkheid, vorderingen, schadevergoedingen, kosten die komen van uw gebruik van deze site, enige vorm van communicatie of uw al dan niet vermoedelijke schending van onderhavige gebruiksvoorwaarden.

Links
De Vereniging voor Begrafenissen en Crematies v.z.w., Van Arteveldestraat 140/16 te 1000 Brussel is niet verantwoordelijk voor de informatie, feitelijke juistheid, legaliteit, betrouwbaarheid of rechtsgeldigheid die ter beschikking gesteld worden op externe sites waarnaar zij op haar site een hyperlink voorziet. De Vereniging voor Begrafenissen en Crematies v.z.w., Van Arteveldestraat 140/16 te 1000 Brussel is niet de auteur van de inhoud, links of diensten aangeboden door derden.
Indien u een link wenst op deze site, aanvaardt u uitdrukkelijk:
voorafgaand het uitdrukkelijk schriftelijke akkoord van de Vereniging voor Begrafenissen en Crematies v.z.w., Van Arteveldestraat 140/16 te 1000 Brussel te vragen;
deze website niet in te passen in een andere website en geen directe link te creëren met deze site;
na te gaan dat de link noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend aangeeft als zou de Vereniging voor Begrafenissen en Crematies v.z.w., Van Arteveldestraat 140/16 te 1000 Brussel worden weergegeven in een slecht, bedrieglijk of negatief daglicht.

Wetgeving - Jurisdictie
Door de website te bezoeken aanvaardt u dat alle vragen rond het gebruik van de site beheerst worden door de Belgische Wetgeving terzake.
Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd. U erkent af te zien van enig bezwaar tegen dit rechtsgebied.